SAMARBETSAVTAL

 

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING AV ILLUSTRATIONER OCH TRYCKTA POSTERS

mellan

Posterkid och samarbetspartnern

 

1 BAKGRUND
1.1 Tento Medical AB, org. nr 556915-6036 (nedan kallad Posterkid), driver Webbplatserna
posterkid.se samt posterkid.eu.
1.2 Designern / illustratören (nedan kallas Samarbetspartnern) tar fram original och upplåter rätten samt skapar förutsättningar för att sälja dessa via webbplatserna.
1.3 Posterkid och Samarbetspartnern har kommit överens om att Posterkid skall sälja Samarbetspartnerns Produkter på Webbplatserna samt ansvar för tryck av dessa. Samarbetspartnern ska tillhandahålla tryckfärdigt original för detta. Parterna har därför ingått detta avtal på nedan angivna villkor.

2 DEFINITIONER
I detta avtal använda uttryck har följande innebörd:

  • Avtalet: Detta avtal med eventuella bilagor.
  • Webbplatserna: Posterkid.se samt Posterkid.eu
  • Annonslösningar: Bannerannonser, sponsring, samarbeten, andra reklamformer samt andra därmed sammanhängande lösningar.
  • Produkterna: De illustrationer / designer / posters som kommer att säljas på Webbplatserna.
  • Original: Tryckfärdigt original i högupplöst och tryckvänligt format.
  • Avräkningsperiod: Sammanlagd försäljning under ett kvartal.

3 UPPLÅTELSE
3.1 Samarbetspartnern upplåter till Posterkid rätt att som bolag, till privatpersoner och företag, sälja Produkterna på Webbplatsen till överenskommet pris.

4 PARTERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
4.1 Posterkid har rätt att fritt marknadsföra Produkterna på valfritt sätt utan att Samarbetspartnern erhåller ersättning för detta eller drabbas av kostnader som härrör i och med denna marknadsföring.
4.2 Posterkid ansvara för struktur, layout, teknisk implementation som krävs för att sälja och trycka Produkterna.
4.3 Samarbetspartnern åtar sig att säkerställa att original under avtalstiden finns tillgängligt för tryck och publicering.
4.4 Om Produkterna tagits fram specifikt för Posterkid får dessa inte säljas hos annan återförsäljare under löptiden för detta avtal. Säljs Produkterna redan vid avtalets ingång via annan återförsäljare så får Samarbetspartnern fortsätta att göra så samt inleda nya partnerskap för dessa verk.
4.5 Posterkid har under två perioder årligen rätt att rabattera Produkterna med 25% utan att rådfråga Samarbetspartnern. Samarbetspartners provision baseras under denna period på det rabatterade priset. Varje period får maximalt pågå i 14 dagar.
4.6 Posterkid har rätt att plocka bort tavlor från webbsidan om dessa inte säljer enligt den omsättning som Posterkid önskar.

5 EKONOMISK ERSÄTTNING / PRISSÄTTNING
5.1 Provision till Samarbetspartnern är baserad på försäljningen per kvartal, av de Produkter som säljs via Webbsidorna. Provisionen uppgår till 25% av försäljningspriset. Detta innebär att om en poster kostar 400 kronor inklusive moms så erhåller Samarbetspartnern 100 kronor inklusive moms.
5.2 Priset på Produkterna sätts i samråd mellan Posterkid och Samarbetspartnern. Samarbetspartnern får dock inte sälja Produkterna billigare i egen butik.
5.3 Senast den siste arbetsdagen i månaden efter avräkningsperioden, skall Posterkid till Samarbetspartnern skriftligen redogöra samt utbetala beloppet för föregående avräkningsperiods sammanlagda provisionsintäkter. Pengarna utbetalas på av Samarbetspartnerns tillhandahållet konto. Vid försenad betalning är part berättigad till dröjsmålsränta enligt svenska räntelagen (1975:635). Vid tvistig fakturapost har part rätt att innehålla tvistigt belopp till dess att tvisten är löst. Otvistiga delar av fakturan skall betalas i rätt tid.

6 ÖVRIGT
6.1 Inget övrigt är överenskommit.

7 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
7.1 Avtalet träder i kraft så snart det godkänts av båda partnerna. Därefter gäller avtalet tills vidare med 3 månaders uppsägning.

8 FÖRTIDA UPPHÖRANDE
8.1 Vardera parten äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
a) den andre parten väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar rättelse inom tjugo (20) dagar efter skriftligt påpekande härom.
b) den andre parten försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller av annan anledning kan antas vara på obestånd.

9 ANSVARSBEGRÄNSNING
Parts skadestånds- eller annan ersättningsskyldighet med anledning av brott mot detta avtal, ska högst uppgå till ett belopp motsvarande 1 prisbasbelopp.

10 FORCE MAJEURE
10.1 Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet eller fullgörandet blir oskäligt betungande på grund av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sina åtaganden gentemot part på grund av sådana omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från påföljder för förhindrad prestation.
10.2 Om parts fullgörande av avtalsförpliktelser till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet.

11 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
11.1 Avtalet innebär ingen överlåtelse av några immateriella rättigheter från en part till annan part. Part äger inte rätt att utan någon annan parts samtycke använda denne parts varumärke, firma eller annat varu- eller näringskännetecken.

13 SEKRETESS
Parterna utfäster sig att utan begränsning i tiden att som konfidentiell behandla all information, såväl skriftlig, muntlig och elektronisk, som erhålles från den andre parten samt att inte till tredje man lämna eller på annat sätt avslöja sådan information i vidare mån än vad som krävs för uppfyllandet av parternas åtagande i Avtalet.

14 TOLKNINGSORDNING
Förekommer mot varandra stridande uppgifter mellan detta dokument och bilagorna till Avtalet äger detta dokument giltighet före bilagorna. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i bilagorna till detta dokument, gäller bilagorna sinsemellan i den ordningsföljd som anges i bilageförteckningen på första sidan.

15 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Tillägg till och ändringar av detta Avtal med tillhörande bilagor skall vara skriftliga och informeras till Parterna för att äga giltighet. E-post skall gälla som skriftlig kommunikation.

16 ÖVERLÅTELSE
Part får inte utan motpartens skriftliga medgivande till tredje man överlåta eller vidareupplåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

17 PASSIVITET
Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt detta Avtal eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till detta Avtal skall inte innebära att Parten frånfallit sin rätt i sådant avseende.

19 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol i Malmö.

Jag som samarbetspartner godkänner dessa villkor och vill sälja mina Produkter på Webbplatserna.